Số lượng và chức năng của bộ đếm trong PLC DELTA

Chức năng của bộ đếm: Khi tín hiệu xung đầu vào của bộ đếm chuyển từ OFF sang On và giá trị hiện thời của bộ đếm bằng giá trị đặt thì cuộn đầu ra sẽ là On. Giá trị đặt phải là giá trị K trong hệ thập phân và thanh ghi dữ liệu D có thể cùng giá trị.

Bộ đếm 16bit C0~C199: Là các bộ đếm 16bit, K0~K32,767. Đầu ra của tiếp điểm sẽ là On ngay tức thì khi việc đếm đầu tiên bắt đầu. Giá trị đếm hiện thời sẽ bị xóa về 0 khi PLC bị ngắt nguồn. Nếu bộ đếm là dạng chốt thì bộ đếm sẽ giữ lại giá trị đếm hiện thời và trạng thái của tiếp điểm trước khi nguồn bị cắt và sẽ khôi phục lại việc đếm khi có nguồn trở lại.

Bộ đếm thuận /ngược 32bit với chức năng chung C200~C234. Giới hạn cài đặt của bộ đếm 32bit : K-2,147,483,648 ~ K2,147,483,647. Bộ đếm đếm thuận hay ngược được xác định bởi trạng thái On/Off của tiếp điểm đặc phụ trợ đặc biệt M1200~M1234. Khi M1200= Off, sẽ là bộ đếm thuận, ngược lại sẽ là bộ đếm ngược.

Bộ đếm tốc độ cao thuận / nghịch 32bit C235~C244 : Khoảng cài đặt của bộ đếm : K-2,147,483,648 ~ K2,147,483,647. Viêc đếm thuận hay ngược của C235~C244 được xác định bởi trạng thái On/Off của tiếp điểm đặc phụ trợ đặc biệt M1235~M1244. Khi M1235= Off, C235 sẽ là bộ đếm thuận, ngược lại sẽ là bộ đếm ngược. Tương tự với các bộ đếm từ C246~C255 được xác định bởi trạng thái On/Off của tiếp điểm đặc phụ trợ đặc biệt M1246~M1255.

· Các chế độ đếm :

Các MPU thuộc series EH/EH2/SV cũng cung cấp chế độ đếm tốc độ cao. C235~C240 là bộ đếm tốc độ cao 1 pha ngắt do chương trình với tổng thông lượng là 20KHz, có thể sử dụng tần số đơn lên tới 10Khz. C241~C254 là bộ đếm tốc độ cao ngắt cứng (HHSC). Có 4 HHSC trong các MPU thuộc serie EH/EH2/SV là HHSC0~3. Xung tần số đầu vào của HHSC0 và HHSC1 có thể đạt 200KHz và ở HHSC2~3 là 20KHz ( 1 pha, pha A hoặc B). Xung tần số đầu vào của HHSC0~3 của 40EH2 có thể đạt 200Khz. Trong đó

- C246 and C251 thuộc HHSC0

- C242, C247 and C252 thuộc HHSC1

- C243, C248 and C253 thuộc HHSC2

- C244, C249 and C254 thuộc HHSC3

Chế độ đếm của bộ đếm phần cứng tốc độ cao trong các MPU có series EH/EH2/SV có thể được cài đặt D1225~D1228.

Mỗi HHSC chỉ được xác định bởi một bộ đếm bằng chỉ dẫn DCNT

Có 3 phương thức đếm trong mỗi HHSC.

a. 1-phase 1 input : chế độ xung/hướng.

b. 1-phase 2 input : chế độ thuận chiều kim đồng hồ/ ngược chiều kim đồng hồ.

c. 2-phase 2 input : chế độ pha A-B

Sơ đồ ghép nối phần cứng của bộ đếm xung

U: Đầu vào đếm tăng dần A : Đầu vào pha A S : Cho phép đầu vào

D : Đâu vào đếm giảm dần B : Đầu vào pha B R : Xóa đầu vào

Thanh ghi đặc biệt cho các cờ liên quan và cài đặt bộ đếm tốc độ cao.