Sửa PLC MITSUBISHI

TRAN GIA Automation

Chuyên cung cấp- sửa chữa PLC Misushi

Chuyên cung cấp PLC các hãng PLC Simens, PLC Delta, PLC Mitsubishi,PLC omron, FATEK, PLC Lyan..., hỗ trợ lập trình và hướng dẫn tận tình cho Quý khách hàng cách sử dụng.

Giá tốt nhất, hay liên hệ sớm với chúng tôi để được hỗ trợ.

Sửa các lỗi PLC Mitsubishi như sau:

♦ Các lỗi thường gặp ở PLC Mitsubishi♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi mất nguồn ♦ Sửa PLC Mitsubishi bị cháy nguồn ♦ Sửa PLC Mitsubishi bị mất hẳn tín hiệu

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi tín hiệu đầu ra

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi tín hiệu đầu vào

Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu đèn Run

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi đang chạy đột nhiên báo lỗi đèn vàng

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu ngõ vào

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu ngõ ra

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi IC, IC nhớ bị chết vùng nhớ

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi RAM, bị chết RAM

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị hư I/O

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị hư EEprom

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị báo lỗi đèn Error

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị báo lỗi PLC Hardware Error

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị hư bo, bị cháy board

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi cổng truyền thông, cổng truyền thông không hoạt động

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi khi giao tiếp với HMI, SCADA

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị mất chương trình, cần lập trình lại

♦ Sửa PLC Mitsubishi bị cháy nổ

Nhận sửa chữa tất cả các dòng PLC Mitsubishi

Các dòng PLC Mitsubishi chúng tôi từng sửa chữa:

♣PLC Mitsubishi FX0

FX0-14MR-ES/UL FX0-14MT-E/UL FX0-14MT-DSS FX0-14MT-D/E FX0-20MR-ES/UL FX0-20MT-E/UL FX0-20MT-DSS FX0-20MT-D/EFX0-30MR-ES/UL FX0-30MT-E/UL FX0-30MT-DSS FX0-30MT-D/E

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0N

FX0N-24MR-ES/UL FX0N-24MR-ES FX0N-24MR-DS FX0N-24MT-DSSFX0N-40MR-ES/UL FX0N-40MR-ES FX0N-40MR-DS FX0N-40MT-DSSFX0N-60MR-ES/UL FX0N-60MR-ES FX0N-60MR-DS FX0N-60MT-DSSFX0S-40MR-UA1/UL FX0N-24MT FX0N-40MT FX0N-60MT

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0S

FX0S-10MR-ES/UL FX0S-16MR-UA1/UL FX0S-10MR-DS FX0S-10MT-DSS FX0S-14MR-ES/UL FX0S-24MR-UA1/UL FX0S-14MR-DS FX0S-14MT-DSSFX0S-20MR-ES/UL FX0S-20MR-DS FX0S-20MT-DSS FX0S-30MR-ES/UL FX0S-30MR-DS FX0S-30MT-DSS

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1N

FX1N-14MR-ES/UL FX1N-14MT-ESS/UL FX1N-14MR-DS FX1N-14MT-DSSFX1N-24MR-ES/UL FX1N-24MT-ESS/UL FX1N-24MR-DS FX1N-24MT-DSSFX1N-40MR-ES/UL FX1N-40MT-ESS/UL FX1N-40MR-DS FX1N-40MT-DSSFX1N-60MR-ES/UL FX1N-60MT-ESS/UL FX1N-60MR-DS FX1N-60MT-DSSFX1N-14MR-001 FX1N-14MT-001 FX1N-24MR-001 FX1N-24MT-001 FX1N-40MR-001 FX1N-40MT-001 FX1N-60MR-001 FX1N-60MT-001

Sửa PLC MITSUBISHI

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1NC FX1NC-16MT FX1NC-32MT♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1SFX1S-10MR-ES/UL FX1S-10MT-ESS/UL FX1S-10MR-DS FX1S-10MT-DSSFX1S-14MR-ES/UL FX1S-14MT-ESS/UL FX1S-14MR-DS FX1S-14MT-DSSFX1S-20MR-ES/UL FX1S-20MT-ESS/UL FX1S-20MR-DS FX1S-20MT-DSSFX1S-30MR-ES/UL FX1S-30MT-ESS/UL FX1S-30MR-DS FX1S-30MT-DSSFX1S-10MR-001 FX1S-10MT-001 FX1S-14MR-001 FX1S-14MT-001 FX1S-20MR-001 FX1S-20MT-001 FX1S-30MR-001 FX1S-30MT-001 ♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2 FX-16MR-ES/UL FX-16MT-ESS/UL FX-16MS FX-16MT-FX-24MR-ES/UL FX-24MT-ESS/UL FX-24MS FX-24MTFX-32MR-ES/UL FX-32MT-ESS/UL FX-32MS FX-32MTFX-48MR-ES/UL FX-48MT-ESS/UL FX-48MS FX-48MTFX-64MR-ES/UL FX-64MT-ESS/UL FX-64MS FX-64MTFX-80MR-ES/UL FX-80MT-ESS/UL FX-80MS FX-80MTFX-128MR-ES/UL FX-128MT-ESS/UL FX-128MTFX-24MR-DS FX-24MR-UA1/UL FX-48MR-DS FX-48MR-UA1/UL FX-64MR-DS FX-64MR-UA1/UL FX-80MR-DS

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2C

FX2C-64MT-ESS/UL FX2C-64MT-E/UL FX2C-64MT FX2C-128MTFX2C-96MT-ESS/UL FX2C-128MT-E/UL FX2C-96MT FX2C-160MTFX2C-128MT-ESS/UL X2C-160MT-ESS/UL

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2N

FX2N-16MR-ES/UL FX2N-16MT-ESS/UL FX2N-16MR-001 FX2N-16MT-001FX2N-32MR-ES/UL FX2N-32MT-ESS/UL FX2N-32MR-001 FX2N-32MT-001FX2N-48MR-ES/UL FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-48MR-001 FX2N-48MT-001

FX2N-64MR-ES/UL FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-64MR-001 FX2N-64MT-001FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MR-001 FX2N-80MT-001FX2N-128MR-ES/UL FX2N-128MT-ESS/UL FX2N-128MR-001 FX2N-128MT-001

FX2N-16MR-DS FX2N-16MT-DSS FX2N-16MR-UA1/UL FX2N-16MT-E/ULFX2N-32MR-DS FX2N-32MT-DSS FX2N-32MR-UA1/UL FX2N-32MT-E/ULFX2N-48MR-DS FX2N-48MT-DSS FX2N-48MR-UA1/UL FX2N-48MT-E/ULFX2N-64MR-DS FX2N64MT-DSS FX2N-64MR-UA1/UL FX2N-32MS-E/ULFX2N-80MR-DS FX2N-80MT-DSS FX2N-48MS-E/UL

FX2N-32MR-D FX2N-32MT-D FX2N-16MS FX2N-48MR-D FX2N-48MT-D FX2N-32MS FX2N-64MR-D FX2N-64MT-D FX2N-48MS FX2N-80MR-D FX2N-80MT-D FX2N-64MS FX2N-80MS

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2NC

FX2NC-16MT-DSS FX2NC-64MT-DSS FX2NC-16MT-D/UL FX2NC-64MT-D/ULFX2NC-32MT-DSS FX2NC-96MT-DSS FX2NC-32MT-D/UL FX2NC-96MT-D/ULFX2NC-16MR-T-DS

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3G

FX3G-14MR/ES-A FX3G-14MT/ES-A FX3G-14MR/ES FX3G-14MT/ESFX3G-24MR/ES-A FX3G-24MT/ES-A FX3G-24MR/ES FX3G-24MT/ESFX3G-40MR/ES-A FX3G-40MT/ES-A FX3G-40MR/ES FX3G-40MT/ESFX3G-60MR/ES-A FX3G-60MT/ES-A FX3G-60MR/ES FX3G-60MT/ESFX3G-14MR/DS FX3G-14MT/DS FX3G-14MT/DSS FX3G-14MT/ESSFX3G-24MR/DS FX3G-24MT/DS FX3G-24MT/DSS FX3G-24MT/ESSFX3G-40MR/DS FX3G-40MT/DS FX3G-40MT/DSS FX3G-40MT/ESS

FX3G-60MR/DS FX3G-60MT/DS FX3G-60MT/DSS FX3G-60MT/ESS

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GA

FX3GA-24MR-CM FX3GA-40MR-CM FX3GA-60MR-CM FX3GA-24MT-CM FX3GA-40MT-CM FX3GA-60MT-CM

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GC

FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GE

FX3GE-24MR/ES FX3GE-40MR/ES FX3GE-24MR/DS FX3GE-40MR/DS FX3GE-24MT/ESS FX3GE-40MT/ESS FX3GE-24MT/DSS FX3GE-40MT/DSSFX3GE-24MT/ES FX3GE-40MT/ES

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3U

FX3S-10MR/ES FX3S-10MT/ES FX3S-10MT/ESS FX3S-14MR/ES FX3S-14MT/ES FX3S-14MT/ESS FX3S-20MR/ES FX3S-20MT/ES FX3S-20MT/ESSFX3S-30MR/ES FX3S-30MT/ES FX3S-30MT/ESS FX3S-10MR/DS FX3S-10MT/DS FX3S-10MT/DSS FX3S-14MR/DS FX3S-14MT/DS FX3S-14MT/DSS FX3S-20MR/DS FX3S-20MT/DS FX3S-20MT/DSS FX3S-30MR/DS FX3S-30MT/DS FX3S-30MT/DSS

♣ Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3UC

FX3U-16MR/ES FX3U-16MT/ESS FX3U-16MR/ES-A FX3U-16MT/ES-AFX3U-32MR/ES FX3U-32MT/ESS FX3U-32MR/ES-A FX3U-32MT/ES-AFX3U-48MR/ES FX3U-48MT/ESS FX3U-48MR/ES-A FX3U-48MT/ES-AFX3U-64MR/ES FX3U-64MT/ESS FX3U-64MR/ES-A FX3U-64MT/ES-AFX3U-80MR/ES FX3U-80MT/ESS FX3U-80MR/ES-A FX3U-80MT/ES-AFX3U-128MR/ES FX3U-128MT/ESS FX3U-128MR/ES-A FX3U-128MT/ES-AFX3U-16MR/DS FX3U-16MT/DSS FX3U-16MT/DS FX3U-16MT/ES

FX3U-32MR/DS FX3U-32MT/DSS FX3U-32MT/DS FX3U-32MT/ESFX3U-48MR/DS FX3U-48MT/DSS FX3U-48MT/DS FX3U-48MT/ESFX3U-64MR/DS FX3U-64MT/DSS FX3U-64MT/DS FX3U-80MR/DS FX3U-80MT/DSS FX3U-80MT/DS FX3U-32MR-UA1 FX3U-32MS/ES FX3U-64MR-UA1 FX3U-64MS/ES