DVP-EC3

PLC DVP-EC

Dòng PLC compac, kinh tế khả năng ứng dụng cao, không có khả năng mở rộng Module

Đặc tính kỹ thuật:

Tài Liệu:

http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/control_plc_product.asp?pid=3&cid=1&itid=11