LẬP TRÌNH SỬ DỤNG HÀM NGẮT PLC DELTA

1. Hiểu cơ bản về hàm ngắt :

Hàm ngắt là một chương trình con nằm ngoài chương trình chính mà khi đạt điều kiện ngắt sẽ làm gián đoạn việc thực hiện lệnh trong chương trình chính để ưu tiên thực hiện lệnh trong hàm ngắt.

 

2. Các loại ngắt trong PLC Delta :  Một số loại thông dụng như:

Ngắt ngoài : Xảy ra do thay đổi trạng thái vật lý của ngõ vào.

Ngắt do Timer, Ngắt do HSC, Ngắt do truyền thông, ...

 

3. Hàm ngắt của PLC Delta DVP28SV11T, DVP28SV11R / DVP-EH / DVP-EH2 :

Theo bảng bên dưới, hàm ngắt Interruption của PLC DVP-EH, DVP-EH2, DVP-SV Series có 6 hàm ngắt từ bên ngoài. X0~X5.

4. Ví dụ lập trình sử dụng hàm ngắt ngoài của PLC Delta với phần mềm WPLSoft :


Giả sử chúng ta cần thực hiện chương trình xoá trạng thái ON của M10 ngay khi có tín hiệu ON từ X0, chúng ta sẽ sử dụng hàm I001 theo đúng chỉ định trong tài liệu trên :

- Bước lệnh 0~1 : Cho phép sự hoạt động của chương trình ngắt.

- Bước 1~3 : Set ON bit M10 ngay khi PLC Run.

- Bước 3~5 : Lấy bit M10 để thực hiện Out Y0.

- Bước 5~6 : Lệnh khai báo kết thúc chương trình chính.

- Bước 6~11 : Khai báo hàm ngắt và nội dung chương trình ngắt.

- Bước 11~12 : Lệnh khai báo kết thúc chương trình ngắt, trả về vị trí đang thực hiện chương trình chính.

- Bước 12 : Lệnh khai báo kết thúc toàn bộ chương trình.