Sửa màn hình HMI omron

Trung tâm phân phối sửa chữa màn hình Omron giá tốt nhất
khắc phục sự cố nhanh nhất cho Quý khách hàng
 

Chuyên Sửa chữa HMI Omron NB7W-TW00B ▬Sửa HMI Omron NB7W-TW01B Sửa chữa màn hình HMI Omron NS5 series như: Sửa chữa HMI Omron NS5-MQ00-V2 Sửa HMI Omron NS5-MQ00B-V2 Sửa chữa HMI Omron NS5-SQ10-V2 Sửa HMI Omron NS5-SQ10B-ECV2 Sửa chữa màn hình HMI Omron NS8 series như: Sửa chữa HMI Omron NS8-TV10B-V1 Sửa HMI Omron NS8-TV00-ECV2 Sửa chữa HMI Omron NS8-TV00B-ECV2
► Sửa chữa màn hình HMI Omron NS10 series như: sửa chữa HMI Omron NS10-TV00B-V1 ▬ Sửa HMI Omron NS10-TV00-V2 Sửa chữa HMI Omron NS10-TV00-ECV2 Sửa chữa HMI Omron NS10-TV00B-ECV2
► Sửa chữa màn hình HMI Omron NS12 series như: Sửa chữa HMI Omron NS12-TS00B-V1 ▬ Sửa HMI Omron NS12-TS00B-V2 Sửa chữa HMI Omron NS12-TS00B-ECV2
► Sửa chữa màn hình HMI Omron NT series lấy ngay như:
Sửa chữa HMI Omron NT30C-ST141B-EV2
Sửa chữa HMI Omron NT31C-ST141B-EV2
Sửa chữa HMI Omron NT31C-ST142B-EV2 
Sửa chữa HMI Omron NT31C-ST143B-EV3 
Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST141B-V2
Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST141B-EV2 
Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST153-EV3 
Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST153B-EV3
Sửa màn hình HMI omron

>> Sửa các lỗi thường gặp ở màn hình HMI Omron:
- Sửa màn hình hmi Omron bị lỗi board nguồn, bị nổ board nguồn
-Sửa chữa màn hình hmi Omron bị lỗi board CPU
- Sửa màn hình hmi Omron bị mất nguồn
- Sửa chữa màn hình hmi Omron bị nổ tụ
- Sửa màn hình hmi Omron bị hư tấm cảm ứng
- Sửa chữa màn hình hmi Omron bị cháy tấm LCD
- Chuyển đổi chương trình hmi Omron, chuyển đổi chương trình từ màn hình cũ sang màn hình mới
- Thay tấm cảm ứng hmi Omron các kích thước gồm: thay tấm cảm ứng HMI NS5 - 5.7 inch, thay tấm cảm ứng HMI NS8 - 8.4 inch, thay tấm cảm ứng HMI NS10 – 10.4 inch, thay tấm cảm ứng HMI NS12 - 12.1 inch
⍟ Sửa chữa màn hình HMI Omron NB series:
  • Sửa chữa HMI Omron NB3Q ᴓ NB3Q-TW00B ᴓ NB3Q-TW01B 
  • Sửa chữa HMI Omron NB5Q ᴓ NB5Q-TW00B ᴓ NB5Q-TW01B 
  • Sửa chữa HMI Omron NB7W ᴓ NB7W-TW00B ᴓ NB7W-TW01B 
  •  Sửa chữa HMI Omron NB10W ᴓ NB10W-TW01B 
⍟ Sửa chữa màn hình HMI Omron NS series: NS5, NS8, NS10, NS12, NS15
Sửa chữa HMI Omron NS5
NS5-MQ00-V2 Ϡ NS5-SQ00-V1/V2 Ϡ NS5-TQ00-V2 NS5-MQ01-V2 Ϡ NS5-SQ01- V1/V2 Ϡ NS5-TQ01-V2
 NS5-MQ10-V2 ϡ NS5-SQ10- V1/V2 Ϡ NS5-TQ10-V2 NS5-MQ11-V2 ϡ NS5-SQ11- V1/V2 Ϡ NS5-TQ11-V2
 NS5-MQ00B-V2 Ϡ NS5-SQ00B- V1/V2 Ϡ NS5-TQ00B-V2 NS5-MQ01B-V2 Ϡ NS5-SQ00B- V1/V2 Ϡ NS5-TQ01B-V2 NS5-MQ10B-V2 Ϡ NS5-SQ00B- V1/V2 Ϡ NS5-TQ10B-V2 NS5-MQ11B-V2 Ϡ NS5-SQ00B- V1/V2 Ϡ NS5-TQ11B-V2 
Sửa chữa HMI Omron NS8
 NS8-TV00-V1/V2/ECV2 ϡ NS8-TV00B-V1/V2/ECV2
NS8-TV01-V1/V2 ϡ NS8-TV01B-V1/V2
NS8-TV10-V1 ϡ NS8-TV10B-V1 ϡ NS8-TV11-V1 ϡ NS8-TV11B-V1
Sửa chữa HMI Omron NS10  NS10-TV00-V1/V2/ECV2 ϡ NS10-TV00B-V1/V2/ECV2  NS10-TV01-V1/V2 ϡ NS10-TV01B-V1/V2 Sửa chữa HMI Omron NS12  NS12-TS00-V1/V2/ECV2 ϡ NS12-TS00B-V1/V2/ECV2 NS12-TS01-V1/V2 ϡ NS12-TS01B-V1/V2
 Sửa chữa HMI Omron NT5
Sửa chữa HMI NT5Z-ST121-EC ᴥ Sửa chữa HMI NT5Z-ST121B-EC
↭ Sửa chữa HMI Omron NT11 / NT11S
ᴥ Sửa chữa HMI NT11-SF121-EV1 ᴥ Sửa chữa HMI NT11-SF121B-EV1
ᴥ Sửa chữa HMI NT11-SF121 ᴥ Sửa chữa HMI NT11-SF121B
↭ Sửa chữa HMI Omron NT20 / NT20S
ᴥ NT20-ST121-E ᴥ NT20-ST121B-E
ᴥ NT20-ST128-E ᴥ NT20-ST128B-E
ᴥ NT20S-ST121-V1/EV3 ᴥ NT20S-ST121B-V1/EV3
ᴥ NT20S-ST122-V1/EV3 ᴥ NT20S-ST122B-V1/EV3
↭ Sửa chữa HMI Omron NT31 / NT31C
ᴥ NT31-ST121-E/EV1/EV2 ᴥ NT31-ST121B-E/EV1/EV2 NT31-ST122-EV2 ᴥ NT31-ST122B-EV2
ᴥ NT31-ST123-EV3 ᴥ NT31-ST123B-EV3 NT31C-ST141-E/EV1/EV2 ᴥ NT31C-ST141B-E/EV1/EV2
ᴥ NT31C-ST142-EV2 ᴥ NT31C-ST142B-EV2  NT31C-ST143-EV3 ᴥ NT31C-ST143B-EV3
↭ Sửa chữa HMI Omron NT600S / NT620S  NT600S-ST121-V1/EV3 ᴥ NT600S-ST121B-V1/EV3 NT600S-ST211-V1/EV3 ᴥ NT600S-ST211B-V1/EV3 NT620S-ST211-E ᴥ NT620S-ST211B-E NT600S-ST212-E ᴥ NT620S-ST212B-E  Sửa chữa HMI Omron NT620S / NT625S  Sửa chữa HMI NT620S-ST141-E ᴥ Sửa chữa HMI NT620S-ST141B-E Sửa chữa HMI NT625S-ST152 ᴥ Sửa chữa HMI NT625S- ST152B Sửa chữa HMI Omron NT631 / NT631C NT631-ST211- E/EV1/EV2 ᴥ NT631-ST211B- E/EV1/EV2  NT631C-ST141-E/EV1/EV2 ᴥ NT631C-ST141B-E/EV1/EV2  NT631C-ST151-E/EV1/EV2 ᴥ NT631C-ST151B-E/EV1/EV2 NT631C-ST152-EV2 ᴥ NT631C-ST152B-EV2 Sửa chữa HMI Omron NV3Q NV3Q-MR21 ⎇ NV3Q-MR41 ⎇ NV3Q-SW21 ⎇ NV3Q-SW41
Sửa chữa màn hình HMI Omron NP: 
⎆ NP5-MQ001B ⎆ NP5-MQ00B ⎆ NP5-SQ001B ⎆ NP5-SQ00B