Số lượng và chức năng của bộ đếm trong PLC DELTA

 

 

 

 

Bộ đếm (C)

Bộ đếm 16bit, đếm tiến, cho chức năng chung

C0~C99. 100 tiếp điểm, có thể điều chỉnh thành chốt bằng cách cài đặt các tham số.

 

 

 

 

 

Tổng 253 tiếp điểm

 

 

Bộ đếm 16bit, đếm tiến, cho chốt

C100~C199. 100 tiếp điểm, có thể điều chỉnh thành vùng không chốt bằng cách điều chỉnh các tham số.

Bộ đếm 32bit, đếm thuân/ ngươc, cho chức năng chung

C200~C219,20 tiếp điểm, có thể điều chỉnh thành chốt bằng cách cài đặt các tham số.

Bộ đếm 32bit, đếm thuân/ ngươc, cho chốt

C220~C234, 15 tiếp điểm , có thể điều chỉnh thành  không chốt bằng cách cài đặt các tham số.

 

Bộ đếm tốc độ cao 32bit up/down

Software 1-phase 1  input

C235~C240

 

Không thể điều chỉnh thành  không chốt bằng cách cài đặt các tham số.

Hardware 1-phase 1  input

C241 ~ C244

Hardware 1-phase 2  inputs

C246 ~ C249

Hardware 2-phase 2  inputs

C251 ~ C254

Chức năng của bộ đếm: Khi tín hiệu xung đầu vào của bộ đếm chuyển từ OFF sang On và giá trị hiện thời của bộ đếm bằng giá trị đặt thì cuộn đầu ra sẽ là On. Giá trị đặt phải là giá trị K trong hệ thập phân và thanh ghi dữ liệu D có thể  cùng giá trị.

Bộ đếm 16bit C0~C199: Là các bộ đếm 16bit, K0~K32,767. Đầu ra của tiếp điểm sẽ là On ngay tức thì khi việc đếm đầu tiên bắt đầu. Giá trị đếm hiện thời sẽ bị xóa về 0 khi PLC bị ngắt nguồn. Nếu bộ đếm là dạng chốt thì bộ đếm sẽ giữ lại giá trị đếm hiện thời và trạng thái của tiếp điểm trước khi nguồn bị cắt và sẽ khôi phục lại việc đếm khi có nguồn trở lại.

Bộ đếm thuận /ngược 32bit với chức năng chung C200~C234. Giới hạn cài đặt của bộ đếm 32bit : K-2,147,483,648 ~ K2,147,483,647. Bộ đếm đếm thuận hay ngược được xác định bởi trạng thái On/Off của tiếp điểm đặc phụ trợ đặc biệt M1200~M1234. Khi M1200= Off, sẽ là bộ đếm thuận, ngược lại sẽ là bộ đếm ngược.

Bộ đếm tốc độ cao thuận / nghịch 32bit C235~C244 : Khoảng cài đặt của bộ đếm : K-2,147,483,648 ~ K2,147,483,647. Viêc đếm thuận hay ngược của C235~C244 được xác định bởi trạng thái On/Off của tiếp điểm đặc phụ trợ đặc biệt M1235~M1244. Khi M1235= Off, C235 sẽ là bộ đếm thuận, ngược lại sẽ là bộ đếm ngược. Tương tự với các bộ đếm từ C246~C255 được xác định bởi trạng thái On/Off của tiếp điểm đặc phụ trợ đặc biệt M1246~M1255.

·     Các chế độ đếm :

Các MPU thuộc series EH/EH2/SV cũng cung cấp chế độ đếm tốc độ cao. C235~C240 là bộ đếm tốc độ cao 1 pha ngắt do chương trình với tổng thông lượng là 20KHz, có thể sử dụng tần số đơn lên tới 10Khz. C241~C254 là bộ đếm tốc độ cao ngắt cứng (HHSC). Có 4 HHSC trong các MPU thuộc serie EH/EH2/SV là HHSC0~3. Xung tần số đầu vào của HHSC0 và HHSC1 có thể đạt 200KHz và ở HHSC2~3 là 20KHz ( 1 pha, pha A hoặc B). Xung tần số đầu vào của HHSC0~3 của 40EH2 có thể đạt 200Khz. Trong đó

-         C246 and C251 thuộc HHSC0

-         C242, C247 and C252 thuộc HHSC1

-         C243, C248 and C253 thuộc HHSC2

-         C244, C249 and C254 thuộc HHSC3

         Chế độ đếm của bộ đếm phần cứng tốc độ cao trong các MPU có series EH/EH2/SV có thể được cài đặt D1225~D1228.

Mỗi HHSC  chỉ được xác định bởi một bộ đếm bằng chỉ dẫn DCNT

Có 3 phương thức đếm trong mỗi HHSC.

a.     1-phase 1 input : chế độ xung/hướng.

b.     1-phase 2 input : chế độ thuận chiều kim đồng hồ/ ngược chiều kim đồng hồ.

c.      2-phase 2 input : chế độ pha A-B

Sơ đồ ghép nối phần cứng của bộ đếm xung

 

        U: Đầu vào đếm tăng dần     A : Đầu vào pha A    S : Cho phép đầu vào

        D : Đâu vào đếm giảm dần   B : Đầu vào pha B          R : Xóa đầu vào

        Thanh ghi đặc biệt cho các cờ liên quan và cài đặt bộ đếm tốc độ cao.

 Các cờ Chức năng của cờ
 M1150 Chỉ dẫn DHSZ trong chế độ so sánh nhiều giá trị
 M1151 Việc thực thi chỉ dẫn DHSZ   hoàn thành
 M1152 Cài đặt chỉ dẫn  DHSZ trong chế độ điều khiển tần số
 M1153 DHSZ trong chế độ điều khiển tần số đựơc thực thi
 M1235~M1244
 Chỉ định việc đếm của bộ đếm tốc độ cao C235~C245

Khi M12□□ = Off, C2□□ sẽ thực hiện đếm thuận

Khi M12□□ = On, C2□□ sẽ thực hiện đếm ngược

 M1245~M1255
 Chỉ định việc đếm của bộ đếm tốc độ cao C246~C255

Khi M12□□ = Off, C2□□ sẽ thực hiện đếm thuận

Khi M12□□ = On, C2□□ sẽ thực hiện đếm ngược
 M1160 X5 là tín hiệu đầu vào reset tất cả các bộ đếm tốc độ cao
 M1312 C235 bắt đầu điều khiển điểm đầu vào
 M1313 C236 bắt đầu điều khiển điểm đầu vào
 M1314 C237 bắt đầu điều khiển điểm đầu vào
 M1316 C239 bắt đầu điều khiển điểm đầu vào
 M1317 C240 bắt đầu điều khiển điểm đầu vào
 M1328 Cho phép START/ RESET của C235
 M1329 Cho phép START/ RESET của C236
 M1330 Cho phép START/ RESET của C237
 M1331 Cho phép START/ RESET của C238
 M1332 Cho phép START/ RESET của C239
 M1333 Cho phép START/ RESET của C240
 D1225Chế độ đếm của nhóm đếm 1 (C241, C246, C251)
  D1226 Chế độ đếm của nhóm đếm 2 (C242, C247, C252) 
 D1227Chế độ đếm của nhóm đếm 3 (C243, C248, C253) 
 D1228 Chế độ đếm của nhóm đếm 4 (C244, C249, C254) 
          D1225~D1228         
Chế độ đếm của HHSC0~HHSC1 của các MPU 
thuộc series EH/EH2/SV( thường là 2)

        1. Chế độ đếm tần số bình thường

        2.  Chế độ đếm đôi lần tần số

        3.  Chế độ đếm ba lần tần số

   4.  Chế độ đếm 4 lần tần số